Advertentie
Advertentie

Ministerraad legt regels vast voor economische compensaties

(tijd) - De regering gaat in de toekomst bij legerbestellingen vastleggen welk gewicht er aan economische compensaties zal worden gegeven bij de gunning van een contract. Dat moet de wazige besluitvorming rond economische compensaties, zoals in de Agusta-affaire, uitsluiten. De ministerraad keurt vandaag een ontwerp van KB goed, waarin de regels voor economische compensaties worden vastgelegd. Het 'militaire KB' is meteen ook het sluitstuk van de nieuwe wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, waardoor deze ten volle van kracht kan worden.Als het leger in het buitenland grote bestellingen plaatst, worden vaak economische compensaties bedongen, die de nationale industrie ten goede moeten komen. Er bestond tot dusver in België echter geen wettelijk kader voor deze compensaties. Tussen Defensie en Economische Zaken bestond wel een protocolakkoord, waarin onder meer bepaald was dat de minister van Economische Zaken kon eisen dat er een economische clausule werd opgenomen bij overheidsopdrachten voor het leger.