Naar volledig stortverbod voor huisafval

(tijd) - Minister van Leefmilieu Kelchtermans zal binnenkort een algeheel stortverbod voor huishoudelijk afval uitvaardigen. In 1997 wordt de heffing op het storten van huishoudelijk afval trouwens opnieuw drastisch verhoogd tot 2.000 frank per ton.