Advertentie

NCB pleit voor verruiming begrip sociale woning

BRUSSEL (tijd) - De Nationale Confederatie Bouw (NCB) vreest dat de woningbouwmarkt de komende drie jaar zal terugvallen. Die markt vertegenwoordigt ongeveer 45 procent van de totale bouwactiviteit. Daarom pleit NCB-voorzitter Michel Dussenne ervoor de BTW op de eerste woning te verlagen van 20,5 naar 12 procent en aldus het begrip sociale woning te verruimen.De woningbehoefte blijft volgens NCB zeer groot: 15 tot 20 procent van de woningen voldoet niet meer aan de minimale comforteisen. NCB rekent het bezit van een goede woning tot één van de basisbehoeften van de mens. Daarom argumenteert men dat het huidige BTW-tarief van 20,5 procent onaanvaardbaar is. De BTW ontmoedigt de gezinnen en voornamelijk gezinnen met een bescheiden inkomen om een eigen woning op te trekken. Dussenne illustreert: 'Bij de afbetaling van een woning van 5 miljoen fr., wordt 1 miljoen fr. BTW betaald, of 10.000 fr. per maand. Dit is onaanvaardbaar.'

Omdat de vastgoedmarkt voor iedereen toegankelijk moet zijn, stelt de NCB voor het begrip sociale woning uit te breiden. Dan beoogt men het begrip te verruimen tot nieuwe (enige) woningen die uitsluitend bestemd zijn voor gezinshuisvesting. Het volume van die woningen mag bepaalde fysische normen niet overschrijden, wat deze woningen een onmiskenbaar sociaal karakter geeft. In die omstandigheden pleit de NCB voor een toepassing van het BTW-tarief voor sociale woningen voor de eerste schijf van 2,5 miljoen fr. aan werken.

Volgens de NCB past het voorstel in een Europees kader. Het heeft bovendien beperkte budgettaire gevolgen, die volgens de NCB ruimschoots vergoed worden door de gunstige gevolgen die een heropleving van de woningbouw met zich meebrengt. Zonder rekening te houden met de gunstige gevolgen raamt Dussenne de impact op de begroting op 3 miljard fr.

Tewerkstellingsbeleid

NCB eist voorts een aanzienlijke en structurele verlaging van de patronale lasten, in de eerste plaats ten bate van de arbeidsintensieve activiteiten. Dussenne stelt dat het bouwbedrijf zes procent van alle loontrekkenden en zelfstandigen tewerk stelt, in totaal 230.000 personen. De bouwsector kent een record-arbeidsintensiteit: bijna 80 procent van haar toegevoegde waarde bestaat uit personeelskosten, tegen amper 65 procent voor alle andere ondernemingen. Dussenne beklaagt zich erover dat, hoewel het aandeel van de bouwnijverheid op de arbeidsmarkt onbetwistbaar groot is, de bouw toch systematisch uitgesloten wordt van de verschillende tewerkstellingsbevorderende maatregelen. In concreto pleit Dussenne voor een Maribel-operatie voor de bouw.

NCB pleit anderzijds voor een belastingstop op het vastgoed, daar onroerend goed steeds minder aantrekkelijk wordt in vergelijking met roerend goed. In die optiek vraagt NCB een uitstel van de kadastrale perekwatie. En tenslotte merkt NCB op dat de overheidsinvesteringen in België beduidend lager liggen dan het Europees gemiddelde. Daarom wordt gepleit voor een snelle uitvoering van de Europese vervoersnetwerken (HST-net). Bovendien meent Dussenne dat de BTW op openbare werken mag worden afgeschaft daar middelen versluisd worden van de regionale naar de federale regering. Beter kunnen de federale regeringen over grotere budgetten beschikken, aldus NCB.

WB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud