Nettowinst Indosuez Bank België stijgt met bijna 8%

(tijd) - De bank Indosuez België boekte vorig jaar een winststijging van 7,8 procent tot ruim 330 miljoen frank. De afschrijvingen namen toe van 231 tot 428 miljoen frank. Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld het nettodividend per gewoon aandeel op te trekken van 69 tot 75 frank. De hogere afschrijvingen stelden de bank in staat het hoofd te bieden aan een aantal onvermijdelijke waardeverminderingen. De kredietrisico's op een aantal landen (die voorkomen op de lijst van de Kommisie voor Bank- en Financiewezen) werden volledig afgeschreven. Daarnaast kostte de problemen bij PRB en FN de bank vorig jaar zo'n 45 miljoen frank. Meer gedetailleerde informatie daaromtrent wilde voorzitter Vivian Jonckheere liever niet kwijt. Het balanstotaal dikte aan van 105,7 tot 108,8 miljard frank. Die stijging is goeddeels het gevolg van de forse toename van de portefeuilles aan schatkistcertifikaten en overheidsfondsen. De eerste steeg van 7,5 tot 13,8 miljard frank, de tweede van 9,7 tot 20,4 miljard frank. De kredieten aan het kliënteel daarentegen daalden van 42,9 tot 34,8 miljard. Die daling weerspiegelt volgens de bank de wil om te streven naar rendabiliteit en niet naar een hoog kredietvolume. De verhoging van het dividend slorpt 155 miljoen frank op. Voorts voorziet de winstverdeling het opnemen van 160 miljoen frank in de beschikbare reserves. Dat brengt de zichtbare eigen middelen boven de 3 miljard. Daar moet dan nog de achtergestelde lening van 575 miljoen frank aan worden toegevoegd. De winstcijfers die Indosuez publiceert korresponderen met de voorspellingen die Jonckheere bij de persvoorstelling van de halfjaarcijfers maakte. Hij zegde toen dat in "normale' omstandigheden de nettowinst van de bank ongeveer gelijk zou moeten zijn aan de resultaten van 1988, die 325 miljoen frank beliepen.