Nieuwe kredieten Creditexport op dieptepunt

(tijd) - Belgische bedrijven herfinancieren hun exportverrichtingen op middellange of lange termijn steeds minder in Belgische frank. Zij kiezen integendeel in hoge mate voor herfinancieringen in Amerikaanse dollar of - op vraag van de kopers - in Duitse mark en andere valuta. In 1993 werden amper 45 nieuwe kredieten in B.fr. toegekend voor een totaal bedrag van 5,6 miljard, zo blijkt uit het pas verschenen jaarverslag van de VZW Creditexport, die instaat voor de toekenning van de kredieten. Met dat bedrag zit Creditexport op een absoluut dieptepunt. In 1992 was het bedrag aan nieuwe exportkredieten op middellange en lange termijn al fors gezakt van 13,7 naar 5,9 miljard fr. Het hoogtepunt van de jongste zes jaar lag in 1989, toen voor 28,3 miljard fr. nieuwe exportkredieten op middellange of lange termijn werden toegekend door Creditexport. De kredieten hebben een minimumlooptijd van twee jaar. De instelling wordt geleid door een raad van bestuur waarin vertegenwoordigers van de Belgische financiële instellingen zitting hebben onder het voorzitterschap van de Nationale Bank. Het Herdisconto- en Waarborginstituut (HWI), dat het sekretariaat van Creditexport, waarneemt en de Nationale Delcrederedienst (NDD), die de exportkredieten verzekert, hebben één bestuurder net als de NMKN, die de financieringspool van 115 miljard fr. beheert, de ASLK, de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK) en de spaarbanken. De Belgische banken hebben 5 bestuurders in de raad.