NIM vraagt nationale overheid 1,5 miljard

(tijd) - Tussen de betrokken ministers wordt momenteel druk gediskussieerd over de vraag van de NIM om met 1,462 miljard overheidskapitaal over de brug te komen. Volgens de NIM gaat het gewoon om de volstorting van reeds door de staat onderschreven kapitaal, dus om de honorering van vroegere verbintenissen. De ministers Claes en Maystadt zijn het met deze zienswijze eens. Volgens de inspektie van financiën daarentegen, daarin gevolgd door begrotingsminister Schiltz, gaat het om een feitelijke kapitaalverhoging en moet de NIM bijgevolg privé-kapitaal aantrekken. Tot nader order geldt immers nog steeds de bepaling van het Pinksterplan dat de overheid om budgettaire redenen niet meer inschrijft op dekapitaalverhogingen van de openbare kredietinstellingen (OKI's) en van de NIM. Allicht zal de zaak één van de volgende weken op de ministerraad besproken worden.