Onderzoek en ontwikkeling in de kijker

TIJDENS IFEST houdt Fost Plus een seminarie over zijn werk inzake onderzoek en ontwikkeling, dat er voornamelijk op gericht is de afzetmarkten voor de in te zamelen materialen te verbeteren. De organisatie wil technologische ontwikkelingen, demonstratieprojecten, validatietests en dies meer financieel steunen om nieuwe toepassingen met verpakkingsafval te stimuleren. Het seminarie moet dienen om het hoe en het waarom van het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma uit te leggen en om de resultaten van projecten uit de periode 1995-1996 bekend te maken, die zich richtten op nieuwe technieken voor het recycleren van verpakkingsafval van kunststoffen en op de valorisatie van de restfractie van de sorteercentra. Er werden onderzoeken verricht in samenwerking met Indaver, het Nederlandse TNO (Toegepast NatuurOnderzoek), het Centrum voor Research in de Metallurgie (CRM) en Fina Research. Voor de periode 1997-1998 trekt Fost Plus 65 miljoen frank uit voor verder onderzoek, onder meer voor de verbetering van de afzetmarkten voor alle selectief ingezamelde recyclagematerialen (zij het nog met de nadruk op kunststoffen, waarvoor de afzetbehoeften tegen 2001 zo'n 31.000 ton zouden bedragen). Ook voor energetische valorisatie, voor gelijk welke verbetering van bestaande recyclageprocessen en voor optimalisatie van sorteertechnieken heeft Fost Plus de komende jaren wat onderzoeksgeld veil. WDB