Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord KAO petroleum moet 150 extra banen opleveren

(tijd) - Het verzoeningsvoorstel voor een nieuwe tweejarige KAO in de petroleumnijverheid staat in het teken van de arbeidsherverdeling via systemen van vrijwillige deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking, overuren, brugpensioen en recht op onbetaald verlof. Die maatregelen kunnen 150 extra jobs opleveren. Toch laat de sektor zich niet op een getal vastpinnen. Zoals in het sektoraal akkoord in de chemiesektor, laat ook dit voorstel voor de petroleumnijverheid en -handel weinig ruimte voor individuele loonsverhogingen voor de arbeiders. Het verzoeningsvoorstel voor een KAO in de petroleumsektor gaat uit van de wettelijke randvoorwaarden, met name de bepalingen uit het krisisplan, het interprofessioneel akkoord van 7 december vorig jaar en houdt rekening met de aanbevelingen van het paritair komitee. Het ontwerpakkoord houdt ook rekening met de internationale ekonomische en sociale kontekst. Het is bekend dat zeker in Europa zelfs de beste raffinaderijen het afgelopen jaar maar net kostendekkend draaiden en dat vele oude installaties zonder voldoende konversiekapaciteit ook nog begin '95 geld verliezen.