Advertentie
Advertentie

Over een villa in Knokke en de regels van behoorlijk bestuur

Een belastingplichtige slaagde in zijn opzet zijn gehuurde villa in Knokke voor twee derde als beroepskosten te laten aanvaarden door de fiscus. Voor de volgende aanslagjaren aanvaardde de fiscus deze kosten niet langer. De belastingplichtige beriep zich op een gesloten akkoord en stapte naar het hof van beroep. Dat gaf hem gelijk. Maar Cassatie vernietigde het arrest. Bergen interpreteerde de draagwijdte van het akkoord te ruim.