Overheid zuiniger met letterwoorden

(tijd) - De Vlaamse overheid gaat zuiniger omspringen met afkortingen en letterwoorden. Minister van Cultuur Bert Anciaux (VU&ID) zei dat hij de resolutie ter harte neemt die de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement gisteren goedkeurde.In die resolutie verzoekt het Vlaams Parlement de Vlaamse regering zo weinig mogelijk afkortingen en letterwoorden te gebruiken en er, in afwachting van een advies van de Taalunie, alvast geen nieuwe meer in te voeren. Riet van Cleuvenbergen (CVP) diende het voorstel van resolutie in, omdat zij zich zorgen maakt over de toegankelijkheid van de taal voor de gewone burger. Niet alleen in kranten en weekbladen, en op radio en televisie, maar ook in wetten, decreten, besluiten en andere overheidsdocumenten duiken steeds meer letterwoorden en afkortingen op, die veel mensen niet begrijpen. Van Cleuvenbergen beseft dat het groeiende gebruik van afkortingen en vooral van letterwoorden niet te vermijden is, maar er moet daarbij wel naar eenvormigheid, leesbaarheid en vooral verstaanbaarheid worden gestreefd, zegt ze.In de resolutie vraagt het Vlaams Parlement de regering in officiële en half-officiële publicaties zo weinig mogelijk overbodige afkortingen en letterwoorden voor officiële benamingen te gebruiken, het advies van de Taalunie in te winnen en een verklarende lijst te maken van afkortingen en letterwoorden die de overheid gebruikt.Minister Anciaux zegde gisteren toe, het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren in te winnen, om tot een gezamenlijk Vlaams-Nederlands standpunt te komen. Hij vraagt de administratie of er ambtelijke richtlijnen voor het gebruik van afkortingen en letterwoorden bestaan, en een klantvriendelijke verklarende lijst van afkortingen en letterwoorden ter beschikking te stellen. MD