Petrofina betaalt 421 frank nettodividend

(tijd) - De raad van bestuur van Petrofina bevestigde gisteren eerdere schattingen over het aandeel van Petrofina in de gekonsolideerde winst van de groep. Dit aandeel bedraagt 21,715 miljard Belgische frank. De raad zal de algemene vergadering van 13 mei voorstellen het brutodividend vast te stellen op 561 fr., wat een nettodividend van 421 fr. impliceert, tegen één van 416 fr. over 1989. Voor dit jaar rekenen analisten op een winsttoename bij Petrofina. Zoals al gemeld is het groepsresultaat niet vergelijkbaar met de 21,8 miljard fr. die over 1989 werden geboekt. Voor het eerst paste Petrofina de "slotkoersmetode' toe: balansposten in vreemde valuta werden omgerekend tegen de koersen op de balansdatum en voor de posten in de resultatenrekeningen van de buitenlandse dochtermaatschappijen werd de gemiddelde wisselkoers van het boekjaar gebruikt. Indien ook het groepsresultaat van vorig jaar zo wordt herberekend, bekomt men 23,5 miljard fr. voor 1989. Wat betekent dat het groepsresultaat in 1990 zowat 7,5% lager lag dan in 1989. Uitgedrukt per aandeel viel de groepswinst terug van 1.007 tot 980 fr.