Advertentie

Plaatselijke verantwoordelijken in temacellen

TIWEST wil streek Deinze-Aalter veilig stellen voor de toekomst Het gaat goed in de streek van Deinze: de tewerkstelling, het gemiddeld inkomen per hoofd, de bevolkingsaangroei, de beperkte werkloosheid vertonen een gunstig beeld ten opzichte van de gemiddelden voor Oost- Vlaanderen en voor het hele Vlaamse Gewest. Maar om de situatie in de toekomst even goed te houden werd TIWEST opgericht. TIWEST is het Tewerkstellingsinitiatief West voor het westen van Oost-Vlaanderen dat door het provinciebestuur in december vorig jaar werd opgericht en waarvan de koördinatie in handen is van de Ekonomische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV).

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen besliste in het voorjaar van 1988 een zevental overlegplatforms voor tewerkstellingsinitiatieven op te starten, waarvan er nu reeds vier aktief zijn: eerst TIM voor het Meetjesland, daarna TIVA voor de Vlaamse Ardennen, en dan TIRA voor de regio Aalst en TIWEST of het Tewerkstellingsinitiatief West. Het doel van deze initiatieven is en blijft de bestrijding van de kronische werkloosheid en de ekonomische verzwakking. Daarom kwamen ook eerst het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen aan de beurt, de twee regio's die de grootste sociaal-ekonomische problemen kennen. Maar het provinciebestuur wil uiteindelijk in alle Oostvlaamse regio's zo'n platform, ook als de problemen er op het eerste zicht niet zo groot zijn.

Gezond blijven

Zo kent de streek rond Deinze en Aalter waarvoor Tiwest werd opgericht, betrekkelijk weinig werkloosheid en een eerder gezonde ekonomische groei. "Dat is waar,' zegt Tiwest- voorzitter Alexander Vercamer, "maar we moeten er in de toekomst voor zorgen dat die positieve evolutie zich verder zet. Wie zegt dat de sektoren die vandaag voor voldoende tewerkstelling zorgen, dat morgen ook nog zullen doen?

Bovendien had deze streek tot nu toe geen enkele eigen overlegstruktuur in verband met de tewerkstelling en meende de provincie dus toch in een leemte te voorzien. Tiwest is eigenlijk het idee van Jan Vallaeys, bestendig afgevaardigde voor ekonomische aangelegenheden en voorzitter van de Ekonomische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV). Tiwest startte los van de impulsgebieden, maar kan wel gebruik maken van de middelen uit de aangrenzende impulsgebieden Meetjesland en Vlaamse Ardennen.

In de overlegstruktuur van Tiwest zit een zeventigtal mensen, die elk vanuit een eigen invalshoek met de tewerkstelling in de streek begaan zijn: politici, bedrijfsmensen, vertegenwoordigers van de non-profitsektor en het onderwijs, afgevaardigden van grote sociale organizaties: de vakbonden, de Boerenbond en de middenstand.

Infrastruktuur

Op het ogenblik zijn er drie temacellen aan het werk: de temacel infrastruktuur, ruimtelijke ordening en leefmilieu; de temacel tewerkstelling, onderwijs en vorming; en de temacel ontwikkeling van de welzijnssektor en de dienstverlening.

De temacel infrastruktuur, ruimtelijke ordening en leefmilieu werkt rond bedrijventerreinen, openbaar vervoer en streektoerisme. "Er is een tekort aan bedrijventerreinen: de terreinen rond Aalter van de Ontwikkelingsinterkommunale voor het arrondissement Gent- Eeklo zijn volzet, en hetzelfde geldt voor de industrieterreinen rond Deinze. In Deinze probeert men nu via BPA's nog wat industriegrond te kreëren.

Voor streektoerisme hebben de Leiestreek en Sint-Martens- Latem zeker een en ander te bieden. Aalter hoort daar wel niet bij, maar kreeg vorig jaar, als doorgangsplaats op weg naar de kust, de provinciale prijs voor toerisme voor de speciaal voor zwerfwagens aangelegde parkings en voorzieningen. Overigens heeft Aalter een bosrijke omgeving, een kasteel en een weinig bekend Museum van de Vlaamse Beweging in Bellem. Er zijn ook goede restaurants en enige hotelakkomodatie.

Rond openbaar vervoer is nog niets konkreets gedaan. Met treinlijnen is de streek goed bediend, maar er is een betere afstemming nodig van het streekvervoer op de stations in Deinze en Aalter

Voor het leefmilieu zijn er, naast de mestproblematiek en de verzuring van de bodem, de verspreiding van gevaarlijke stoffen en de produktie van afvalstoffen, drie konkrete problemen: de vervuiling van het Leiewater, het al of niet openblijven van de stuw in Astene en het effekt daarvan op het dichtslibben van de Leie, en de storting van het slib uit de Leie en het Afleidingskanaal.

Non-frofit

De temacel tewerkstelling, onderwijs en vorming zit nog in een studiefaze. Ze willen vooral nagaan welke algemene werknemersprofielen het bedrijfsleven vandaag vraagt, en wat in de volgende jaren de tewerkstellingsbehoeften in onze streek zullen zijn. Er zijn nogal wat onderwijsinstellingen in de regio, vooral dan voor het secundair onderwijs, en we hebben daar ook eigen provinciale scholen.

Over de relatie industrie-onderwijs is al veel geschreven, maar bij mijn weten zegt Vercamer is er maar één echt goed voorbeeld in de praktijk, namelijk het Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid. De bouw is de enige sektor die mee tijdens de opleiding beroepsstages helpt organizeren en ook materiaal ter beschikking stelt.

De non-profitsektor levert heel wat tewerkstelling op, vandaar dat men vanaf het begin in een aparte temacel voor de welzijnssektor en de dienstverlening ook daarnaar wou kijken. De streek is goed voorzien van non-profit- instellingen. Zowel Deinze als Aalter zijn onderwijscentra. Deinze heeft het St-Vincentiusziekenhuis, het MPI (medisch pedagogisch instituut voor jonge mentaal gehandicapten) Heilig Hart, Demival, het gezinsvervangende tehuis voor volwassen gehandikapten "Veilige Thuis', een BUSO- en een BLO-school. In Aalter is er het groot bejaardentehuis "Veilige Haven'. Tel je er ook nog Volksgezondheid en diergeneeskunde bij, dan kom je aan een totaal van 3.800 non-profit-personeelsleden op 11.000 in de hele tertiaire sektor.'

Bouw als voorbeeld

Verder stelt men zich in die cel de vraag of de primaire en de secundaire sektoren in de toekomst wel veilig blijven. Wat bv. als de veevoedernijverheid in Vlaanderen naar andere koncentraties gaat? De dienstverlenende sektor die duidelijk nog aan een inhaalbeweging toe is, biedt allicht de beste kansen op een toenemende tewerkstelling voor de toekomst.

Voorlopig zijn er in Tiwest nog geen akties voor innovatie en nieuwe technologieën voorzien, besluit voorzitter Vercamer: "we zullen wel leren uit wat er op dat vlak in de impulsgebieden gebeurt.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud