Advertentie
Advertentie

Puzzelstukken hervorming secundair onderwijs beginnen in elkaar te passen

(tijd) - Na een onderbreking van enkele weken hervat minister van Onderwijs Luc van den Bossche vandaag de gesprekken die hij met de drie 'traditionele' partijen, de vakbonden en de onderwijskoepels voert over de hervorming van het secundair onderwijs. Het is een complexe onderneming, niet alleen omdat onderwijs nog altijd een politiek en levensbeschouwelijk gevoelig onderwerp is, maar ook omdat de diverse aspecten van de hervorming - van het schrappen van studierichtingen over samenwerkingsverbanden en een nieuw financieringssysteem tot de herziening van het leerkrachtenstatuut - met elkaar verweven zijn. Op de tafel liggen al enkele stukken van de puzzel klaar, maar de hoekstukken - de financieringsregeling - ontbreken nog. Van den Bossche hoopt de puzzel nog deze maand in elkaar te krijgen. Of dat lukt, is nog onzeker.De hervorming van het secundair onderwijs is een van de belangrijke doelstellingen in het Vlaamse regeerakkoord dat CVP en SP op 14 juni 1995 sloten. Het akkoord somt de krachtlijnen van de hervorming op: 'De financiering van het secundair onderwijs zal samenwerkingsverbanden en fusies tussen scholen bevorderen inzake organisatie en beheer, om een behoeftendekkend, complementair en polyvalent aanbod van voldoende studierichtingen tot stand te brengen, zodat leerlingen beter kunnen worden georiënteerd. Binnen deze samenwerkingsverbanden zal tevens een meer autonoom personeelsbeleid mogelijk zijn. Aan de samenwerkingsverbanden of (gefuseerde) scholen zal een globale enveloppe worden toegekend. Vertrekkend van de huidige financiering zal die geleidelijk evolueren naar een financiering evenredig met het aantal leerlingen. De overheid zal een geëigend controlemechanisme uitwerken voor basis- en secundair onderwijs. Er zullen evenwel correcties voorzien worden om de vrije keuze te garanderen, ingevuld op basis van de indeling van het onderwijslandschap in subregio's waarbij rekening wordt gehouden met de sociologische realiteiten. Die zullen ook dienen om scholen te ondersteunen die extra inspanningen leveren voor kansarme leerlingen'.