Raad van State moet sneller en harder werken

Administratie (tijd) - De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, kreeg van de regering de opdracht met de Raad van State te overleggen over een reeks voorstellen om de achterstand in de afdeling Administratie, vooral in asieldossiers, weg te werken. Zijn voorstellen bevatten maatregelen om sneller maar ook harder te werken. Vorig jaar kwamen bij de Raad van State 14.000 klachten binnen, waarvan meer den 80 procent betrekking had op afgewezen asielaanvragen. Ondanks de verkorte procedure, neemt de behandeling daarvan nog gemiddeld drie jaar in beslag. Dewael wil tot maximum één jaar komen. Als de achterstand in de asieldossiers is weggewerkt, komt er meer tijd om andere zaken te behandelen en ook daar de achterstand weg te werken. In zaken van ruimtelijke ordening wordt soms pas na tien jaar een arrest geveld. Dewael stelt voor in vreemdelingenzaken een strak tijdschema op te leggen. In zijn verslag zou de auditeur de datum moeten vermelden waarop de staatsraad een uitspraak doet. Voor een schorsing moet dat binnen 60 dagen zijn, voor een vernietiging binnen zes maanden. De griffiers krijgen een grotere verantwoordelijkheid. Terwijl er nu maar één 'griffier der rollen' is, wil Dewael dat de griffiers van alle 15 de kamers toekijken of een klacht over een afgewezen asielaanvraag aan het procedurereglement voldoet. Het griffierkorps wordt versterkt. Twee opdrachten van de afdeling Administratie worden geschrapt: adviesaanvragen en de bekrachtiging van de statuten van de beroepsverenigingen. Het zegelrecht, dat sinds 1997 niet is gewijzigd, wordt verhoogd, met de bedoeling het aantal klachten te verminderen. Ten slotte wil Dewael dat de Raad van State een jaarplan opstelt, waarin wordt bepaald hoeveel zaken aan een magistraat worden toegewezen en wat het resultaat moet zijn op het einde van de maand of van een periode van twee maanden. De controle op de maandelijkse of tweemaandelijkse prestaties gebeurt door de minister van Binnenlandse Zaken, aan de hand van tussentijdse statistieken. MD