Regering op eigen parafiscale koers rond nettominimumloon

(tijd) - Tegen eerdere beloften in, sturen premier Dehaene en de zijnen de sociale partners wandelen met hun voorstel om minimumverdieners een belastingvermindering te geven van maandelijks 1.000 frank. De regering wil wel iets doen om het nettoinkomen van werknemers met een minimumloon te verhogen, maar enkel via een verlaging van de sociale bijdragen. Omdat zo'n maatregel pas ingaat vanaf 2000 kan het voordeel dan wel minstens 1.500 frank bedragen.Op haar laatste ministerraad met volle bevoegdheden, nog geen drie weken geleden, beloofde de regering dat werknemers die het wettelijk minimumloon verdienen van zowat 45.000 frank (1.115,5 euro) of daar niet veel boven of onder zitten, dit jaar een nettobelastingverlaging krijgen van 1.000 frank (24,8 euro) per maand. De regering was niet geneigd in te gaanop het voorstel van de sociale partners daarover. De meerderheidspartijen, de PS min of meer uitgezonderd, zagen meer heil in een parafiscale maatregel, waarbij het nettoinkomen van minimumverdieners verhoogd wordt door een verlaging van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. Maar ze konden leven met een compromis waarbij dit jaar zou worden gewerkt met een belastingkrediet, indien vanaf 2000 de parafiscale weg zou worden gevolgd.