Reklame op radio én hogere dotatie voor BRT

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren met negen (CVP-SP-VU-ministers) tegen twee (PVV-ministers) de reglementaire teksten goed die de BRT uitzicht bieden op een verhoging van de financiële middelen langs twee wegen: ten eerste via reklame op de radio en secundo via een verhoging van de dotatie. De BRT-dotatie wordt, met ingang van 1990, immers vastgelegd op 51,5 % van het in Vlaanderen geïnde kijk- en luistergeld. Op basis van de huidige ramingen komt dit overeen met 6.452 miljoen, hetzij 156 miljoen meer dan in de begroting is voorzien. De executieve keurde tevens een dekretale regeling goed voor sponsoring en aanverwante fenomenen op de BRT-televisie.