Schendt de bezwaarprocedure het gelijkheidsbeginsel?

Als een belastingplichtige het niet eens is met de visie van zijn controleur directe belastingen en deze laatste toch zijn wil doordrijft, kan de belastingplichtige bezwaar indienen bij de gewestelijke directeur. Juist omdat de belastingplichtige in eerste aanleg beroep moet aantekenen bij een lid van de belastingadministratie, zou kunnen gesteld worden dat die directeur partij in het geding is. In andere rechtszaken is dat niet het geval. Is de huidige bezwaarprocedure daarom strijdig met het gelijkheidsbeginsel ingeschreven in de Belgische grondwet? Het Arbitragehof kreeg die vraag voorgeschoteld (10 juni 1998, B.S., 12.09.1998).De 'oude' procedure die nu nog altijd geldt, voorziet in een eerste protest tegen een gevestigde aanslag bij de directeur van de belastingen. Deze dient dan in volle onafhankelijkheid in eerste aanleg te oordelen omtrent de grieven van de belastingplichtige.