Secretaris-generaal leidttijdelijk Ruimtelijke Ordening

(tijd) - De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Paul van Grembergen (Spirit), heeft secretaris-generaal Fernand Desmyter van het departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) belast met de leiding van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (Arohm), in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur-generaal.