Sociale zekerheid geprivatizeerd én gefiskalizeerd

(tijd) - Het VLD-alternatief voorziet in een grondige herschikking van de sociale zekerheid. Niet alleen de financiering wordt gewijzigd, ook de sociale risico's die gedekt worden, zijn niet volledig dezelfde. Meest opvallend is dat belangrijke delen van de sociale zekerheid geprivatizeerd worden. Enkele andere worden voortaan echter met belastingen gefinancierd, en niet langer met sociale bijdragen. De sociale zekerheid voor werknemers bestaat momenteel uit zes takken (het vakantiegeld van arbeiders buiten beschouwing gelaten): werkloosheid, ziekte, pensioenen, kinderbijslag, beroepsziekten en arbeidsongevallen. De VLD versluist de kinderbijslag naar de gemeenschappen. De ziekteverzekering wordt herdoopt tot gezondheidsverzekering. De vier andere sociale risiko's worden verzameld in de pijler "beroepsverzekering': arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioenen.