Spanning ebt weg, maar onzekerheid blijft in Europa

(van een medewerker)