Spreken over smeltende rentesneeuwbal is voorbarig

(tijd) - De bewering van de regering dat het sneeuwbaleffekt, de vicieuze cirkel van stijgende rentelasten en overheidsschuld, dit jaar wordt doorbroken, lijkt voorbarig. De in het vooruitzicht gestelde daling van de schuld/BBP-ratio is immers gebaseerd op gunstige makro-ekonomische hypotesen. Berekeningen van de redaktie op basis van voorzichtiger veronderstellingen suggereren dat de schuldratio verder zal stijgen.Het sneeuwbaleffekt kan ontstaan indien de gemiddelde rente op de uitstaande overheidsschuld groter is dan de nominale groei van het bruto binnenlands produkt (BBP). Dit is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde. Als de overheid ervoor zorgt dat het overschot exclusief rentelasten voldoende groot is, kan zij een stijging van de schuld/BBP-ratio voorkomen. De rente is dit jaar hoger dan de BBP-groei, maar volgens de regering zal het primair overschot voldoende hoog zijn om het sneeuwbaleffekt te stoppen.