Subsidiëring van bedrijfsgebouwen, bedrijventerreinen en wetenschapsparken

De Vlaamse regering bereidt momenteel een subsidiebesluit voor met het oog op de uitbouw van een modern economisch netwerk van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen. De subsidiepercentages en subsidiebedragen die in het besluit staan, blijven beperkt tot de werken en kosten met een economische doelstelling. Een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijfsgebouwen enerzijds en nieuwe en verouderde bedrijventerreinen en wetenschapsparken anderzijds.