Subsidies voor werkgever en werknemer

CAO 26 is een federale maatregel die bedoeld is om het rendementsverlies ten opzichte van iemand zonder handicap, te compenseren voor de werkgever. Het percentage van rendementsverlies bepaalt hoeveel van de loonlast gesubsidieerd wordt. Begin 1999 werd de Vlaamse inschakelingspremie (VIP) ingevoerd. Het is een forfaitaire loontegemoetkoming van 30 procent die toegekend wordt aan de werkgever. De premie dekt de kosten voor de inschakeling in het arbeidsproces en eventueel rendementsverlies van de werknemer met een handicap. Tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van een arbeidspost. Als de werksituatie van een werknemer met een handicap een aantal praktische aanpassingen vereist aan de werkpost, kan de werkgever vergoed worden voor de gemaakte meerkosten. Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en werkkledij. Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van gereedschap en kledij, die nodig zijn ingevolge de handicap en niet gedekt worden door de werkgever. Tegemoetkoming in de kosten van individueel vervoer. Een persoon met een handicap die recht heeft op individueel vervoer, kan bij het Vlaams Fonds een tegemoetkoming aanvragen in de verplaatsingskosten van en naar het werk. ArbeidstrajectbegeleidingEen ATB-dienst, die is ingebed in een regionale samenwerking tussen verschillende partners, begeleidt de persoon met een handicap via een individueel traject naar een geschikte tewerkstelling op de open arbeidsmarkt.