Suggesties voor een strategische planning in Limburg

Op grond van de bedrijfsekonomische dynamiek in Limburg - beredeneerd vanuit de produktiestruktuur van de ondernemingen - kunnen suggesties worden geformuleerd voor een planning waarbij strategische projekten voor Limburg aan bod komen. Strategische projekten zijn bedrijfsmatige dan wel beleidsmatige aanzetten die op korte termijn moeten plaatsvinden met als doel een planning en een beleid met lange termijnperspektieven te bewandelen. Strategische planning beweegt zich dus in het spanningsveld tussen korte-termijnevaluatie (1-5 jaar) en lange-termijnontwikkelingsperspektief (10-20 jaar). DE INDUSTRIELE STRUKTUUR in Limburg moet sterker in de breedte worden uitgebouwd, anders loopt de provincie het gevaar dat bij een ekonomische verzwakking de provincie opnieuw zou kunnen evolueren naar een probleemregio in Vlaanderen. In ieder geval zou men ernaar moeten streven om de ekonomische decisiekracht (EDP) in Limburg te verhogen. Immers, het samengaan van de maatschappelijke zetel van een onderneming met zijn produktiezetel houdt meer garanties in voor een 'regionale verankering'.