"Symbolische' grondwet

Het regeerakkoord bevat over de faciliteitengemeenten een "evenwichtig geheel van maatregelen, die gericht zijn op de realizatie van de pacifikatie'. Dit staat te lezen in de memorie van toelichting van het regeringsontwerp inzake de faciliteitengemeenten, dat eerstdaags door de Raad van State allicht de stempel "ongrondwettelijk' zal meekrijgen. Het gaat dus alvast om een ongrondwettelijk evenwicht. Bovendien kan eraan getwijfeld worden of er zelfs sprake is van een evenwicht en ook van de beloofde pacifikatie lijkt weinig in huis te zullen komen.