UNICE tegen eenvormige bedrijfsbelasting

BRUSSEL (tijd) - De Europese patroonsorganizatie UNICE voelt niets voor een eenvormige vennootschapsbelasting tussen 30 en 40% voor bedrijven die in de EG gevestigd zijn. Een voorstel in die zin werd door het komitee-Ruding op verzoek van de Europese kommissie geformuleerd. Het vaststellen van een minimum- en maximumpercentage lijkt UNICE niet aangewezen zolang de belastbare basis en het belastingstelsel, die beide de reële fiskale last bepalen, niet geharmonizeerd zijn. Een minimumpercentage van 30% zint UNICE evenmin omdat dit een voor de Europese kompetitiviteit gunstige fiskaliteit in de weg zou staan. De harmonizering van de belastbare basis moet zich volgens UNICE voorlopig op alle elementen toespitsen die transnationale aktiviteiten in de weg staan. De organizatie juicht dan ook de aanbevelingen van het komitee-Ruding goed om de dubbele heffing op transnationale inkomensstromen af te schaffen.