Advertentie
Advertentie

Vastned komt met claimemissie

(tijd) - De direktie van de Nederlandse beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, VastNed, gespecializeerd in Nederlandse winkelpanden, gaat over tot de uitgifte van 1.129.381 gewone aandelen van nominaal 10 gulden met een voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders naar rato van een nieuw aandeel op drie bestaande aandelen. De uitgiftekoers van de aandelen is vastgesteld op 88,50 gulden. De nieuwe aandelen zijn voor het eerst over het boekjaar 1993dividendgerechtigd. De claimemissie wordt verzorgd door een syndikaat onder leiding van F. van Lanschot Bankiers, voorts bestaande uit ABN Amro Bank en Kempen. De claimhandel vangt aan op donderdag 1 april. De inschrijving sluit op woensdag 14 april en de datum van storting is bepaald op donderdag 22 april. In eerste instantie is de opbrengst van de emissie bestemd vooraflossing van het vreemd vermogen. De beleggingen van VastNed hebben thans een waarde van 444 miljoen gulden. Daarvan is 15,5% met kort vreemd vermogen gefinancierd. Daarnaast zal de opbrengst van de emissie worden aangewend voor een uitbreiding van de vastgoedportefeuille.