Verbruiker stookolie betaalt sanering bodemvervuiling

(tijd) - De federale minister van Energie, Marc Verwilghen (VLD), richt in samenspraak met de drie gewesten een fonds op voor de sanering van bodems die vervuild zijn door lekkende stookolietanks. De verbruikers van stookolie zullen het fonds stijven via een bijdrage van 0,625 eurocent per liter.