Advertentie
Advertentie

Vereenvoudiging procedure aansprakelijkheid overnemer

Als een ondernemer een handelszaak wil kopen en dit niet doet via een aandelentransactie, kan de fiscus die overnemer laten opdraaien voor de fiscale schulden van de overlater ten belope van de waarde van de overgenomen bestanddelen. Deze regeling bestaat al sinds januari 1997. Vanaf 1 april dit jaar wordt deze regeling ingrijpend aangepast. Opvallendste wijziging is dat de hele procedure voortaan kan doorlopen zonder dat de overeenkomst tot overdracht wordt geregistreerd. Eenvoudige toezending aan de ontvanger volstaat. Het certificaat blijft bovendien langer geldig.In het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en met het oog op een betere inning van de belastingen voerde de wetgever vanaf 10 januari 1997 via artikel 442bis WIB 1992 een systeem in dat moet beletten dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn handelszaak overdraagt zonder zijn fiscale schulden te betalen. Dezelfde regeling moest ook verhinderen dat een belastingplichtige de overdracht van de handelszaak snel zou bespoedigen eenmaal hij of zij weet krijgt van een ingestelde fiscale controle. Kern van de regeling is dat de overlater zijn ontvanger op de hoogte moet stellen van de overdracht. De ontvanger kan dan de nodige maatregelen nemen om vooralsnog eventuele openstaande schulden te innen. Maar de overlater kan bij voorbaat een certificaat vragen aan zijn ontvanger om de overnemer gerust te stellen.