Vergadering commissies gemeenteraad openbaar

Vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar onder dezelfde voorwaarden als de gemeenteraadsvergaderingen. Dat is een van de nieuwigheden in het ontwerp van gemeentedecreet. Andere vernieuwingen zijn: · Gemeenten kunnen een deel van hun budget ter beschikking stellen van wijken en buurten voor de realisatie van specifieke beleidsdoelstellingen. · De taken van de gemeenteontvanger (controle, boekhouding en betaling) worden opgesplitst. Een financieel beheerder staat in voor de krediet- en wetmatigheidscontrole van de gemeenteraads- en collegebesluiten met budgettaire gevolgen. De gemeentesecretaris doet de betalingen. Boekhouding en thesauriebeheer doet de financieel beheerder onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. · Een auditcommissie van de Vlaamse overheid controleert steekproefgewijs de wettelijkheid en regelmatigheid van het gemeentebeleid. · Een nieuw op te richten administratief rechtscollege neemt de taak van de bestendige deputatie over voor de behandeling van verkiezingsklachten en onverenigbaarheden. · De onverenigbaarheden worden versoepeld. Bedienaars van de eredienst, boswachters, militairen en leden van de bestendige deputatie kunnen voortaan gemeenteraadslid worden, al ziet de rooms-katholieke kerk liever dat een pastoor geen politiek mandaat bekleedt. · De gemeente wordt verplicht een procedure te ontwikkelen voor de behandeling van klachten van de burgers. · Zoals in het Vlaams Parlement kunnen burgers verzoekschriften indienen, die binnen een redelijke termijn en publiek behandeld moeten worden. MD