Vergeet het huurexedent niet

Bedrijfsleiders die een bebouwd onroerend goed (geheel of gedeeltelijk) verhuren aan de vennootschap waarin ze bedrijfsleider zijn, moeten een gedeelte van de huurprijs hercatalogeren als een bedrijfsinkomen en opnemen op de fiche 281.20. Het betreft het gedeelte van de huurprijs dat meer bedraagt dan 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen. De belastingadministratie bepaalt elk jaar deze revalorisatiecoefficiënt. Voor de inkomsten over het jaar 2000 bedraagt deze 3.19.Tijd dus voor wat rekenwerk voor de boekhouder, accountant of fiscalist die belast is met de opgave van de bezoldigingen van de bedrijfsleiders. Het huurexedent is onderworpen aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing en deze bedrijfsvoorheffing moet uiterlijk op 15 januari 2001 betaald worden, anders rekent de belastingadministratie nalatigheidsintresten (à rato van 7%) aan.Samenwerkingsakkoord startbanenIn het Staatsblad van 9 december 2000 verscheen het samenwerkingsakkoord over de startbanen, dat de staat, gemeenschappen en gewesten sloten. In dit samenwerkingsakkoord maken de overheden afspraken over de uitwisseling van gegevens, financiering, coördinatie,... Bovendien sommen ze op welke opleidingen zij erkennen in het kader van de startbanen. De startbanen kunnen immers geheel of gedeeltelijk bestaan uit een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde gewestelijke en/of gemeenschapsdiensten inzake opleiding. Als de startbaan gecombineerd wordt met een opleiding, kan de jongere als een eenheid in rekening gebracht worden voor het nakomen van de aanwervingsverplichting. Zonder opleiding is dit slechts naar rata van de tewerkstelling.Inlichtingen bij SD WORX: www.sd.beVragen rond innoverenOndernemers hebben vaak te kampen met innovatieproblemen. Brussel Technopool steekt Brusselse innoverende bedrijven een handje toe, onder meer dankzij de deelname aan het initiatief Joint Forces on Innovation, een Europees netwerk van specialisten. Een bedrijf met een innovatieprobleem stuurt zijn vraag naar een van de partners van het netwerk. Als die contactpersoon niet onmiddellijk een antwoord vindt, stuurt hij die vraag anoniem door naar de andere bevoegde partners. De contactpersoon legt daarna alle antwoorden voor aan het bedrijf en overlegt over verdere stappen. De vragen kunnen betrekking hebben op R&D-noden of samenwerking, zoeken naar aangepaste technologie, problemen met standaarden en reglementeringen, steunmaatregelen en risicokapitaal, gespecialiseerde opleidingen en cursussen, wetgeving, transnationale samenwerking, en kwaliteitscontrole.Inlichtingen: Brussel Technopool, Project JIISS, Jaques Evrard, tel. 02/422.00.21, e-mail: jev@technopol.beZakenreis Seine-MaritimeExport Vlaanderen houdt op 12 en 13 februari 2001 een multisectorale zakenreis naar de regio Seine-Maritime (Rouen en Le Havre). Seine-Maritime, met als hoofdstad Rouen, is het belangrijkste van de twee departementen die samen het gewest Haute Normandie vormen. De aantrekkingskracht van de Seinevallei op de industrie en de logistiek zorgt samen met de twee zeehavens Rouen en Le Havre voor een uitstraling tot ver over de grenzen van het departement heen.Seine-Maritime komt in Frankrijk op een tweede plaats qua bruto binnenlands product. De tertiaire sector (handel, engineering,) is er goed voor niet minder dan 62 procent van de tewerkstelling. Eveneens van belang is de transformatie van ingevoerde producten zoals petroleum en chemische producten. In de vallei van de Seine zijn er fabrieken uit de sectoren zware chemische en petrochemische industrie, en energie, maar ook bedrijven uit nationaal belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, aëronautiek en de bouw van elektrische apparatuur. Ook de verpakkings- en de voedingsindustrie hebben een niet-verwaarloosbaar economisch belang.De economische vertegenwoordiger van Export Vlaanderen in Parijs zorgt voor individuele afsprakenprogrammas op maat. Uitvalsbasis wordt Rouen. Het inschrijvingsgeld per bedrijf bedraagt 10.000 frank.Contact: Bea Kestens, tel.: 02/504.88.38,fax: 02/504.88.94,e-mail: bea.kestens@export.vlaanderen.beGratis Handboek voortevreden klantenSinds eind december kan iedereen het Handboek voor tevreden klanten gratis downloaden van de internetsite van SB Marketing. Het consultancybedrijf ziet dit als een cadeau voor iedere ondernemer, verkoper, manager en dienstverlener die de 21ste eeuw goed voorbereid wil ingaan. Het handboek voor tevreden klanten geeft direct bruikbare adviezen. In 182 paginas wordt uitgelegd hoe u met moeilijke klanten kan werken, hoe u klantgericht kan telefoneren, hoe u als manager een klantgericht systeem opzet, hoe u medewerkers motiveert om klantgericht te werken,... SB Marketing wil hiermee zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met zijn IKTZ-concept (Integrale KlantTevredenheidsZorg).U kan het boek downloaden ophttp://www.sb-marketing.be/Zakfoldertje BelgiË in cijfers De Federale Voorlichtingsdienst verspreidde onlangs zijn jaarlijkse editie van het zakfoldertje België in cijfers. Het zakboekje kwam er in samenwerking met het Federale ministerie van Economische Zaken. België in cijfers bevat vergelijkende statistieken voor de jaren 1995, 1998 en 1999 over de Belgische bevolking, prijzen en lonen, landbouw- en industrieproductie, tewerkstelling, buitenlandse handel, overheidsfinanciën, de nationale rekeningen en de levensstandaard. Het zakfoldertje is verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. De Duitse, Engelse, Spaanse en Japanse versie zijn vanaf de tweede helft van januari 2001 beschikbaar.Geïnteresseerden kunnen het foldertje krijgen in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichtingsdienst, Regentlaan 54 in 1000 Brussel, of het aanvragen via e-mail: shop@belgium.fgov.be.Cd-rom exporteursBLEU (Belgian and Luxembourg Exporteurs) is een cd-rom met de uittreksels van de gegevensbank, die de Belgische dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) in samenwerking met de gewestelijke instanties voor buitenlandse handel constant bijwerkt. Deze drietalige cd-rom (Frans, Nederlands en Engels) bevat informatie over 1.600 Belgische en Luxemburgse ondernemingen die bepaalde producten of diensten kunnen exporteren. Dit instrument geeft onder meer een antwoord op de vraag wie wat exporteert.Het opzoeken van exporteurs kan gebeuren met zeven, combineerbare criteria: selectie op naam, op BTW-nummer, op de geografische ligging, op de hoofdtaal, op het aantal medewerkers, op de activiteit, op het product, dienst of merk. De cd-rom kost 2.000 frank.Inlichtingen: Belgische dienst voor Buitenlandse Handel, Stéphane Decoster, tel: 02/206.36.15 of e-mail: Sdecoster@obcebdbh.be