Vergunde capaciteitmestverwerking stijgt

(tijd) - Uit gegevens van de Mestbank was, op basis van de toegekende milieuvergunningen, de capaciteit voor de verwerking van varkensmest in Vlaanderen op 5 februari gestegen tot bijna 1,3 miljoen ton. Begin 2001 bedroeg de vergunde capaciteit nog maar 289.000 ton. In november was dat cijfer al gestegen tot 917.000 ton.Mestverwerking is een van de middelen waarmee Vlaanderen het mestoverschot wil wegwerken. De veestapel produceert meer mest dan op een milieuvriendelijke manier op de cultuurgrond kan worden aangebracht. Volgend jaar zou 2,4 miljoen ton varkensmest verwerkt moeten worden, exclusief de export van dikke fractie na de scheiding van varkensmest.Van de vergunde capaciteit is echter nog maar een klein deel operationeel. Volgens het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) gaat het om amper 11.900 ton, bij de bedrijven Danis en Discover. Het VCM verwacht dat begin 2003 320.000 ton varkensmest en 105.000 ton dikke fractie afkomstig van varkensmest kan worden verwerkt. De voorzichtige raming houdt rekening met de ingediende aanvragen en met verwerkingssystemen die hun deugdelijkheid bewezen hebben (drogen met stallucht, biologische verwerking, composteren van dikke fractie).Het VCM merkt op dat de verwerkingscapaciteit sterk kan worden uitgebreid als Eco Flanders slaagt. Het bedrijf, waarvoor de vergunningsaanvragen in onderzoek zijn, zou 260.000 ton varkensmest kunnen verwerken.Voor de verwerking van pluimveemest bedroeg de vergunde capaciteit op 5 februari 610.500 ton. Daarvan zou volgens het VCM bijna 370.000 ton operationeel zijn. Dat volstaat om te voldoen aan de verwerkingsplicht (365.000 ton in 2003).