Advertentie
Advertentie

Verhoging vennootschapsbijdragemoet bijna 400 miljoen euro opleveren

(tijd) - De Boerenbond vindt dat de overheid en de vennootschappen de geplande verbeteringen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen moeten betalen. De verhoging van de vennootschapsbijdrage tot 435 euro (17.550 frank) per kwartaal moet 372 miljoen euro (15 miljard) opbrengen. De Boerenbond is gekant tegen een verhoging van de sociale bijdragen van de zelfstandigen zelf. De organisatie pleit voor een sober verplicht basisstelsel voor zelfstandigen, aangevuld met ruime en fiscaal gestimuleerde vrije verzekeringen.De Boerenbond erkent dat de basissolidariteit tussen zelfstandigen versterkt moet worden. De minimumbescherming bij ziekte, pensioen of invaliditeit moet worden verbeterd. De uitkeringen gedurende een eerste jaar arbeidsongeschiktheid moeten zo op het niveau van het bestaansminimum gebracht worden, en het minimumpensioen moet worden verhoogd met 10 procent. De Boerenbond merkt in zijn nota op dat oversolidarisering vermeden moet worden door geforfaitiseerde uitkeringen gekoppeld aan een geplafonneerde bijdrageberekening in te voeren. De organisatie stelt wel voor om in een iets ruimere solidariteit te voorzien ten gunste van de financieel zwakkeren.De Boerenbond schat het kostenplaatje van de verbeteringen op minimaal 446 miljoen euro (18 miljard frank). Voor de financiering ervan rekent hij vooral op de vennootschappen. De organisatie stelt voor om aan de vennootschappen dezelfde minimum sociale bijdragen op te leggen als aan de zelfstandigen, of 435 euro per kwartaal. De Boerenbond waarschuwt nog voor de precaire financiële situatie van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Het stelsel dreigt vanaf volgend jaar in de rode cijfers te komen. Het aanleggen van een reservefonds, gedoopt het Kangoeroefonds, wordt als oplossing naar voren geschoven. Een verhoging van de alternatieve financiering moet het fonds stijven. EvH