Verwanten van slachtoffers krijgen recht op schadevergoeding

BRUSSEL (tijd) - Zoals hij in zijn beleidsnota beloofde, legt minister van Justitie Stefaan de Clerck de ministerraad eerstdaags een wetsontwerp voor, waardoor niet alleen de slachtoffers van misdrijven, maar ook hun nabestaanden een beroep kunnen doen op het Fonds voor Slachtofferhulp. Behalve voor 'economische' kan men straks ook een vergoeding krijgen voor 'morele' schade. Het plafond van de schadevergoeding wordt opgetrokken van 2 naar 3 miljoen frank.Het strafrechtelijk beleid besteedt van oudsher bijna uitsluitend aandacht aan de bestraffing en opsluiting van daders van misdrijven, de slachtoffers blijven wel eens in de kou staan. Om een en ander te verhelpen installeerde toenmalig minister van Justitie, Melchior Wathelet, in juni 1994 een Nationaal Forum voor het Slachtofferbeleid. Het Forum moet het Belgisch beleid op vlak van slachtofferhulp onder de loep nemen en nagaan of het strookt met internationale conventies en richtlijnen. Het overkoepelt vijftien instanties (waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Arbeid van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, het college van procureurs-generaal, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de generale staf van de rijkswacht) en wordt voorgezeten door minister van staat Eduard Leemans.