Vlaamse Raad Wetenschapsbeleid krijgt meer status en autonomie

(tijd) - De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB), het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alles wat wetenschappelijk onderzoek aangaat, krijgt een grondige face-lift. De Raad wordt heropgericht bij dekreet, zodat hij niet langer door de executieve kan opgedoekt worden. De nieuwe VRWB kan voorts beschikken over een dotatie en een onafhankelijk permanent sekretariaat. Er zullen voortaan ook meer echte wetenschappers in de Raad zetelen.Al deze vernieuwingen zijn vervat in een ontwerp-dekreet dat de Vlaamse regering op haar laatste bijeenkomst voor de zomervakantie goedkeurde. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State, de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV)... en de huidige VRWB.

Minister Luc Van den Brande, bevoegd voor het wetenschapsbeleid, nam het initiatief tot de hervorming omdat naar zijn smaak de VRWB de voorbije jaren veel aan status en autonomie had ingeboet.

De VRWB werd in 1985 bij executievebesluit opgericht om advies uit te brengen over de globale beleidslijnen en prioriteiten van het Vlaams wetenschapsbeleid. De Raad was samengesteld uit zes vertegenwoordigers van de universitaire wereld aangeduid door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), zes uit de sociaal-ekonomische wereld aangeduid door de SERV,en nog eens vier leden en een voorzitter aangeduid door de Vlaamse regering.

De VRWB hield zich tot dusver voornamelijk bezig met konkrete akties en dossiers. "Hierdoor werd het aksent verlegd van globaal advies naar operationeel advies. Daarnaast hebben de onmiddellijke belangen, die onvermijdelijk meespelen met zulke dossiers, van de Raad eerder een overlegorgaan dan het hoogste adviesorgaan inzake wetenschapsbeleid gemaakt', aldus Van den Brande in een nota aan de executieve. Kortom, de VRWB is minder een think-tank, dan een ontwerper van politieke kompromissen of gespecializeerde SERV.

Toekomstplan

Voor de uitwerking van het wetenschappelijk luik van zijn toekomstplan "Vlaanderen 2002' had Van den Brande nood aan adviezen op niveau, en dat was meteen de aanzet voor een hervorming van de wetenschappelijke adviesraad.

De taken van de nieuwe VRWB worden toegespitst op de konceptie van een globaal strategisch plan, naast het advizeren van de globale beleidslijnen en prioriteiten inzake wetenschapsbeleid. Er wordt in het ontwerpdekreet niet langer gewag gemaakt van de operationele opdrachten, om ervoor te zorgen dat de Raad van overlegorgaan kan promoveren tot echt adviesorgaan. De Raad kan wel de konkrete akties, de organizatie en de strukturen toetsen aan de globale beleidslijnen.

Ook de samenstelling van de Raad wordt aangepast. Het aantal blijft ongewijzigd, evenals de verdeling tussen leden aangeduid door de VLIR, SERV of executieve. Maar voortaan moeten minstens acht leden én de voorzitter ervaring hebben met en hoofdzakelijk aktief zijn in het wetenschappelijk onderzoek. Tot dusver werd dat slechts van vier leden gevraagd.

Een andere belangrijke vernieuwing is dat de VRWB een dotatie krijgt waarover hij vrij kan beschikken. Tot nog toe wordt de VRWB een werkingsbudget toegespeeld, dat financieel veel minder bewegingsvrijheid toelaat. Voor 1993 wordt de dotatie beperkt tot het reeds in de begroting voorziene werkingsbudget: 5,4 miljoen. Nadien kan de dotatie stijgen.

Sekretariaat

Ook nieuw is dat de VRWB een onafhankelijk sekretariaat krijgt (nu staat de administratie daar nog voor in) en een beroep mag doen op gespecializeerd personeel (statutair of kontraktueel) die in het kader van het dekreet bestuurlijk beleid van 1990 in dienst werden genomen bij de Vlaamse administratie.

Andere wijzigingen zijn dat de adviezen en aanbevelingen van de Raad openbaar zijn, vijf werkdagen nadat ze meegedeeld zijn aan de Vlaamse regering, en dat de Raad een huishoudelijk reglement dient op te stellen.

JVD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud