Vlaamse regering breidt dijkenwet uit tot alle rivieren

(tijd) - De Vlaamse regering heeft het nieuwe dijkendekreet goedgekeurd. Het dekreet breidt de 'dijkenwet' uit tot alle belangrijke rivieren in Vlaanderen. Het wordt voor de overheid makkelijker om werken uit te voeren aan de dijken. Om overstromingen te vermijden, werd in 1979 de dijkenwet goedgekeurd. De wet stelt een erfdienstbaarheid van openbaar nut in. Hierdoor kunnen allerlei dringende dijk- en waterkeringswerken op korte termijn worden uitgevoerd, zonder dat de gronden moeten onteigend worden. De onteigening kan wel door de eigenaar worden aangevraagd indien de werken ervoor zorgen dat grond bijkomend wordt ingenomen.