Vlaamse regering keurt MER-reglementering goed

(tijd) - Met enige vertraging heeft de Vlaamse regering de EG-richtlijn betreffende de milieu-effekt-rapportering omgezet in een eigen reglementering voor Vlaanderen. De executieve keurde daartoe eerder deze week 6 besluiten goed, die in zekere zin verder gaan dan de Europese richtlijn. Daarmee werd in Vlaanderen de wettelijke basis gelegd voor de verplichte opstelling van een milieu-effekt-rapport (MER) voor hinderlijke inrichtingen, zowel als voor grote infrastruktuurwerken en andere belangrijke bouwprojekten. Voor MER-plichtige projekten die talrijker zijn dan in de EG-richtlijn voorzien kan geen bouw- of exploitatievergunning afgeleverd worden zonder voorafgaandelijke opstelling van een MER. De besluiten omschrijven de voorwaarden waaraan het MER-rapport moet voldoen.