Vlaamse regering stemt in met aanpassing ecotakswet

(tijd) - Op voorstel van minister Theo Kelchtermans (Leefmilieu) ging de Vlaamse regering woensdag akkoord met de voorgenomen wijzigingen aan de federale wet op de ecotaks. Zij dringt wel aan op maatregelen om het hergebruik van drankverpakking te stimuleren. Zonder een positief advies van de gewesten kan de federale overheid de ecotakswet van augustus 1993 niet wijzigen.De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding van de milieutaks van 15 frank tot alle drankverpakkingen. Retourflessen, waarop statiegeld wordt betaald, zijn vrijgesteld van de taks. Als een bepaald percentage wordt gerecycleerd, kunnen ook niet-herbruikbare verpakkingen van de taks worden vrijgesteld. De gelijkschakeling van hergebruik en recyclage leidde tot protest van de milieubeweging en de groene partijen. Agalev wees erop, dat het Vlaamse milieubeleid voorrang geeft aan hergebruik boven recyclage. De Vlaamse regering beklemtoont dat nog eens in het advies dat zij woensdag aan de federale regering gaf.