Vlaamse regering wijzigt gewestplan Gent

(tijd) - De Vlaamse regering bracht gisteren enkele wijzigingen aan het gewestplan Gentse en Kanaalzone aan. Conform het advies van de stad Gent, kiest de regering voor een verbinding tussen de oostelijke en de westelijke ring ter hoogte van het Sifferdok. Het precieze tracé ligt echter nog niet vast. Op het gewestplan wordt wel de reservatiestrook van de alternatieven, de Sifferdoktunnel en de Rodenhuizetunnel, geschrapt. De regering engageert zich tot het opmaken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om het nieuwe tracé aan het Sifferdok juridisch vast te leggen zodra het bekend is.In Gent wordt voorts in een nieuwe bus- en tramstelplaats met werkplaatsen voor De Lijn voorzien, als alternatief voor de eerder in Wondelgem voorgestelde locatie, die bij de vorige gewestplanwijziging van 1998 werd afgewezen.De geplande uitbreiding voor het bedrijf Algist-Bruggeman in de gemeente Evergem wordt beperkt tot de effectief nodige ruimte voor de nieuwe bedrijfsgebouwen. Door deze maatregel blijft voor het overige deel het bestaande buffergebied van kracht, zodat wordt tegemoetgekomen aan ingediende bezwaren. In de regeringsbeslissing wordt nog bepaald dat de bufferzone minstens gelijktijdig dient aangelegd te worden met de bedrijfsgebouwen.Op het grondgebied van De Pinte wordt de bestemming kleinhandelszone en zone voor parking gewijzigd naar KMO-zone. Deze bestemming sluit beter aan bij de bestaande aanpalende KMO-zone op het gewestplan Oudenaarde. Het buffergebied blijft behouden. In Assenede wordt de reservatiestrook langs de N49 teruggebracht tot de breedte die uitgetekend was op het bijzonder plan van aanleg. Met deze beslissing komt een einde aan de patstelling waarin enkele bedrijven met bouwplannen waren verzeild geraakt na de vorige gewestplanwijziging van 1998.