Advertentie
Advertentie

Vlaamse wereldspelers gezocht

Vandaag wordt in Kortrijk voor het eerst de Prijs Vlaamse Wereldspeler uitgereikt. De prijs bekroont een onderneming met beslissingscentrum in Vlaanderen die uitblinkt door een offensieve internationale groeistrategie. De prijs zet de vroegere Vlaamse Ankerprijs voort, maar met een belangrijke accentverschuiving: terwijl de Ankerprijs vaak gepercipieerd werd als uiting van een defensieve reflex, legt de notie Vlaamse Wereldspeler het accent op een offensieve strategie van internationalisering. Het is met deze offensieve strategie dat de Vlaamse economie het meest te winnen heeft.De beschikking over belangrijke lokale beslissingscentra is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie van het betrokken land of regio. Strategische activiteiten van internationale groepen worden sneller gevestigd op de plaats waar de beslissingsmacht van het bedrijf gevestigd is. Kleine economieën zonder grote internationale bedrijven missen kansen voor onderzoek, export, projecten met hoog risico. Sterke internationale bedrijven leveren ook een belangrijke bijdrage tot de sociaal-culturele ontwikkeling van de gemeenschap en dragen wereldwijd bij tot een positieve beeldvorming van het land of de regio van oorsprong.Per saldo blijft de Vlaamse economie kampen met een deficit aan wereldspelers. In de jongste top van de 500 grootste bedrijven ter wereld prijken slechts twee Vlaamse ondernemingen. Vlaanderen hinkt daarmee ver achterop tegenover andere kleine economieën zoals Nederland (14), Zwitserland (11) Zweden (7). Een beleid tot bevordering van de internationale doorgroei van Vlaamse ondernemingen loopt over drie actielijnen: stimulansen voor de financiering van de groei; stimulansen voor internationale investeringen; gepaste vennootschapsstructuren om het groeipotentieel alle ontplooiingskansen te geven.Rendabiliteit en een gezonde kapitaalbasis zijn de basisvoorwaarden voor een onderneming om middelen voor groei te kunnen genereren. De verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting van 40 tot 34 procent is een stap in de goede richting. Maar in lijn met de trend in de buurlanden moet het tarief worden verlaagd tot 30 procent. De geplande vrijstelling voor winstreserveringen mag niet enkel voorbehouden worden aan een beperkte groep van kleine en middelgrote ondernemingen. De mogelijkheden voor Vlaamse ondernemingen om in eigen land of regio kapitaal op te halen zijn in vergelijking met andere landen als Nederland en Zwitserland beperkt wegens de eerder geringe ontwikkeling van institutioneel kapitaal, in het bijzonder onder de vorm van pensioenfondsen. Het komt erop aan het aanbod van institutioneel kapitaal in Vlaanderen te bevorderen en ervoor te zorgen dat een deel van dit kapitaal ook geïnvesteerd wordt in de internationale doorgroei van Vlaamse ondernemingen. De vorming van pensioenfondsen kan nieuwe stimulansen krijgen door het nieuwe wetgevende kader voor het aanvullend pensioen (tweede pijler).Bijkomend kapitaal voor Vlaamse groeibedrijven kan tevens worden gemobiliseerd via de Vlaamse zorgverzekering. Ook het door de regering geplande stelsel van small business investment companies (SBIC) kan enig soelaas bieden, voor zover de fiscale stimulans voor de particulier om te beleggen in SBIC ook wordt opengetrokken naar de groep van groeiers.De nieuwe wetgevingen inzake werknemersparticipatie respectievelijk aandelenoptieplannen konden ook nieuw kapitaal aanbrengen, maar hebben niet het verhoopte succes. De wet op de werknemersparticipatie lijdt onder logge overlegprocedures. Een versoepeling dringt zich op. De wet op de aandelenoptieplannen heeft te kampen met een fiscaal probleem: de opties worden belast op het ogenblik van de toekenning, terwijl ze door de beursmalaise vaak nooit zullen worden uitgeoefend. Het valt aan te bevelen om, naar Nederlands voorbeeld, een keuzemogelijkheid te voorzien voor fiscale behandeling, met name tussen belasting op het tijdstip van de toekenning van de optie enerzijds en belasting op het tijdstip van uitoefening van de optie anderzijds.Vlaamse ondernemingen moeten aangemoedigd worden niet enkel te exporteren, maar ook te investeren en overnames te doen of partnerships aan te gaan in het buitenland. De geplande Vlaamse instelling Flanders Investment & Trade (FIT) - die Export Vlaanderen, de Dienst Investeren in Vlaanderen en promotiedienst van de Vlaamse landbouw integreert - moet daartoe impulsen geven.Vlaamse ondernemingen dienen vooral met hun knowhow het verschil te maken in de internationale concurrentiestrijd. De overheid kan hen steunen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De door de minister-president onlangs aangekondigde inhaalbeweging dient snel te worden omgezet in harde investeringen. Voorts dienen ondernemingen met groeiambities een beroep te kunnen doen op vennootschapsstructuren die hen in staat stellen de groei te financieren zonder de beslissingsmacht te verliezen. Alle landen die uitblinken met wereldspelers stellen aan hun bedrijven gepaste juridische instrumenten ter hand. Niet zo in ons land. België is het enige land waar het principe één aandeel - één stem onverminderd van kracht is. Aldus kampen onze ondernemingen met een specifieke handicap om hun groei te financieren zonder verlies van beslissingsmacht, aangezien ze altijd minstens 50 procent van het kapitaal in handen moeten hebben.Namens de leden van de jury: Philippe Muyters(juryvoorzitter), Luc Bertrand, Stefaan Casteleyn, Richard Celis, Frans Crols, René de Feyter, Marc Francken, Paul Kumpen, Mimi Lamote, Johann Leten, Jo Libeer, Luc Luwel, Kris Peeters, Jos Stalmans, Bruno Valkeniers, Lutgart van den Berghe en Louis Verbeke.