Vlaanderen geraakt mest in buitenland kwijt

(belga) - De verwerking van varkensmest mag in Vlaanderen dan nog nergens staan, toch geraakt Vlaanderen zijn overtollige mest kwijt, vooral dan door uitvoer. Dat blijkt uit het Vooruitgangsrapport over het Vlaamse mestbeleid, dat vandaag in de Stuurgroep Mest besproken wordt. Uit het rapport blijkt dat het mestbeleid van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), vruchten afwerpt.De Boerenbond en de CD&V hekelden gisteren het mestbeleid in Vlaanderen, in een reactie op een rapport van het Vlaams Centrum Mestverwerking, waaruit blijkt dat de mestverwerking in Vlaanderen nog nergens staaat. Uit het nieuwe Vooruitgangsrapport blijkt echter dat de landbouwsector in Vlaanderen over het algemeen meer mest verwerkt en uitvoert dan noodzakelijk is.Van de 2,9 miljoen kilo fosfaat die werd verwerkt en vervolgens uitgevoerd, was 2,6 miljoen kilo afkomstig van de pluimveesector. Die goede resultaten compenseren de slechte resultaten van de andere sectoren, vooral dan van de varkenshouderij. En de export naar Wallonië mag dan al zijn stilgevallen, er zijn buitenlandse markten gevonden, zodat de Waalse weigering van Vlaamse mest weinig of geen invloed heeft.VerwerkingsplichtVanaf volgend jaar moet een tandje worden bijgestoken, want dan geldt een volledige mestverwerkingsplicht. De te verwerken mest stijgt zodoende van 2,6 miljoen kilo fosfaat naar 7 miljoen dit jaar en 19 miljoen in 2003. Zoals het er nu naar uitziet, zal de verwerkings- en exportcapaciteit in 2003 te klein zijn. In 2004 kan de balans weer in evenwicht zijn. Dan starten twee grote projecten: Biopower met een verwerkingscapaciteit van 880.000 ton ruwe mest en IWMS dat 760.000 ton mest wil verwerken.