Vooral de drijfmest verstoort

LEUVEN (tijd) - Verscheidene delen van Europa hebben sterk te lijden aan overbemesting. De grootste oorzaak daarvan vormen niet zozeer de kunstmeststoffen dan wel het ongekontroleerd verspreiden van drijfmest, aldus prof. Vlassak in een gesprek met de redaktie. Vlassak in professor aan de KUL. De gevolgen van die overbemesting zijn recentelijk zichtbaar op het milieu in verschillende vormen. Vooreerst is er het gevaar voor vervuiling van het grondwater door doordringing van nitraten. De zware metalen met koper, cadmium, lood) vormen een extra probleem. Tenslotte kan overbemesting leiden tot eutrofiëring van rivieren en zeeën, waarvan de recente fameuze algenplaag in Skandinavië een voorbeeld is. De effekten daarvan strekten zich uit tot in het zuiden van Nederland. Bemesting en milieu, een probleem dat snel in omvang toeneemt op het hele Europese kontinent.