VOORONTWERP VAN WET OP DE FINANCIELE TRANSAKTIES EN DE FINANCIELE MARKTEN: MEMORIE VAN TOELICHTING Inleiding

Het ontwerp van wet dat de regering u voorlegt, beoogt op meerdere gebieden een belangrijke wijziging en modernizering van onze financiële wetgeving tot stand te brengen. De Belgische geld- en kapitaalmarkten staan thans immers voor belangrijke nieuwe uitdagingen, die hun oorsprong vooral vinden in ontwikkelingen op wereldvlak en op het vlak van de Europese Gemeenschap.