Voorwaarden voor extra steun

1. Een eerste voorwaarde voor extra steun rond Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) is dat het project een van volgende hoofddoelstellingen moet hebben: grondstoffen of energie besparen, vermindering van hinderlijke emissie, afval of andere milieuhinder, het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen (grondstoffen en energie), het hergebruik of de recyclage van grondstoffen of de verhoging van de levensduur van producten of processen.2. Daarnaast moet de nieuwe technologie genoeg toepassingspotentieel hebben. Het liefst mikt het project op een verhoging van de eco-efficiëntie met minstens 30 procent. Een project dat niet meteen duidelijk die twee voorwaarden vervult, kan nog in aanmerking komen voor de steun door een berekening van de vermeden milieukosten en vergelijking hiervan met het mogelijke subsidiebedrag. Als er aantoonbaar meer milieukosten worden vermeden dan er steun wordt betaald, krijgt het ingediende project de DTO-steun. WDB