Advertentie
Advertentie

Waar zijn de fietsvriendelijke bedrijven?

De Fietsersbond stelt vast dat het mobiliteitsprobleem een echte crisis is geworden. Tussen 1980 en 1996 verdubbelde het personenvervoer per auto bijna. Het goederenvervoer over de weg steeg in dezelfde periode met 86 procent. Onderzoek toont aan dat het woon-werkverkeer in belangrijke mate bijdraagt tot de congestie van het verkeer. De overbelasting van het wegennet manifesteert zich in hoofdzaak tijdens de spitsuren. Dat strookt met de vaststelling dat 71 procent van de werknemers uit Vlaanderen met de auto naar het werk rijdt. Vandaar de redenering dat een vermindering van het woon-werkverkeer met de wagen de mobiliteitsproblemen gedeeltelijk kan oplossen.Alle prognoses voorspellen echter nog meer chaos, toenemende onleefbaarheid en complete onbereikbaarheid van onze economische centra. Nochtans bestaat de hoop dat de verkeerschaos kan beperkt worden indien de bedrijven in overleg met de Vlaamse overheid een duurzaam en sturend mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Wetende dat 56 procent van alle verplaatsingen in Vlaanderen niet verder gaat dan 5 km, is er een enorm potentieel voor andere vervoermiddelen dan de auto. De fiets heeft een mooie toekomst als dagelijks vervoermiddel van en naar het bedrijf. Niet enkel voor de korte afstanden, maar in combinatie met het openbaar vervoer ook voor de (middel)lange afstanden.Bedrijven en overheden hebben er alle baat bij dat zoveel mogelijk werknemers per fiets komen werken. De investeringen op het vlak van parkeervoorzieningen zijn veel lager voor fietsers dan voor autos. Er kan dus bespaard worden op al te dure bedrijfsruimte. Fietsende werknemers veroorzaken geen files zodat het bedrijf beter bereikbaar blijft voor werknemers, leveranciers en klanten. Daarenboven zijn fietsende werknemers productiever, minder afwezig door ziekte en komen ze minder te laat.Per fiets naar het werk lijkt op het eerste gezicht dus een kwestie van gezond verstand. De realiteit is echter complexer. Willen werknemers (of klanten in diverse gevallen) met de fiets naar het bedrijf komen, dan dienen er wel een aantal noodzakelijke voorwaarden vervuld te zijn. Werknemers komen pas met de fiets naar het werk als ze hun fiets comfortabel en diefstalveilig kunnen stallen. Als extra aanmoediging verdient het aanbeveling de fietsenstalling zo dicht mogelijk bij de ingang van het bedrijf te plaatsen.Bedrijven dienen bereikbaar te zijn per fiets. Dit betekent dat bedrijven die louter een ontsluiting hebben langs een auto(snel)weg, het voor hun werknemers zo goed als onmogelijk maken met de fiets naar het werk te rijden.Werknemers dienen recht te krijgen op de fietsvergoeding. Sinds 1997 is de fietsvergoeding tot 6 frank per afgelegde kilometer vrij van inkomensbelasting. Sinds 1 april van dit jaar is de fietsvergoeding bovendien vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.Korte verplaatsingen binnen en buiten het bedrijfsterrein moeten per fiets afgelegd kunnen worden. Dit verhoogt niet alleen de productiviteit van de werknemers (als gevolg van een betere gezondheid), maar levert tevens grote besparingen op in het wagenpark van het bedrijf.Maken ook hogere kaderleden gebruik van de fiets, dan vormt dat een sensibilisering voor de andere werknemers. Een te ruime autoparking stimuleert het fietsgebruik niet. Als een werknemer zonder problemen zijn of haar auto kwijt kan op de bedrijfsparking, vervalt een argument om het vervoersgedrag te wijzigen.Fietsende werknemers dienen positief bejegend te worden. Positieve discriminatie aan de hand van stimulerende acties en incentives draagt daar toe bij. Er moet bijvoorbeeld overwogen worden om fietsende werknemers binnen de werkuren de nodige tijd te geven om zich te verfrissen.Bedrijven hebben heel wat troeven in handen om de verkeerscongestie minstens af te remmen. De overgrote meerderheid van de bedrijven wenst echter het oplossen van het verkeersprobleem en het uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid over te laten aan de politieke overheden. Amper 20 bedrijven in Vlaanderen stelden al een bedrijfsvervoerplan op.Daarom doet de Fietsersbond een oproep aan het bedrijfsleven om ook zelf creatief te werken aan duurzame en efficiënte bedrijfsvervoerplannen met prioritaire aandacht voor de fiets. Met dit doel voor ogen: het verzekeren van de bereikbaarheid van het Vlaamse bedrijfsleven tijdens het komende millennium. Patrick DHAESEDe auteur is algemeen directeur van de VZW Fietsersbond