Advertentie
Advertentie

Waarborgkas vergoedt schade op basis van de koersen van de dag van het

"Wij zullen de kliënten van de gefailleerde beursmakelaar Guido Meekels & Co schadeloos stellen op grond van de waardering van de vorderingen op datum van de faillietverklaring. De schuldeisers die een schadeloosstelling van de Kas genieten, zijn ten belope van de betaalde sommen gehouden de Waarborgkas te subrogeren in alle rechten en verhaalmogelijkheden die zij uit hoofde van hun vorderingen (het weze revendikatierechten of schuldvorderingen) tegen de gefailleerde bezitten.' Dit is in essentie de wijze (en de voorwaarden) waarop de Waarborgkas van de wisselagenten de kliënten van Meekels zal vergoeden. We lichten één en ander nader toe.