Wat biedt Japan voor grotere export naar eengemaakte Europese markt?

Hoewel het handelstekort van de Europese Gemeenschap met Japan op 20 miljard dollar gehandhaafd blijft, doen zich in de handelsbetrekkingen tussen beide mogendheden toch enkele bemoedigende ontwikkelingen voor. Dat neemt niet weg dat de Gemeenschap nog verre van tevreden is over haar toegang tot de Japanse markt. Daartoe moet de druk op Tokio gehandhaafd blijven. De Gemeenschap zal daarom eerlang nieuwe sektoriële besprekingen met Japan beginnen. Naast de typische Europees-Japanse handelsproblemen rijzen echter ook vragen over de Japanse investeringen in de EG en de gevolgen van de voltooiing van de Europese eenheidsmarkt tegen 1993. Daardoor zal de Japanse export immers nog meer kansen krijgen op de EG-markt. Zal dit zonder enige tegenprestatie kunnen gebeuren?