Weinig moedig

De economische toestand is de voorbije maanden volledig omgeslagen, maar mentaal heeft paars-groen de klik nog niet gemaakt. De coalitie had gehoopt te kunnen doorgaan met het verwennen van de achterban van elke coalitiepartner. De liberalen rekenden voor volgend jaar op een nieuwe lastenverlaging voor het bedrijfsleven, liefst aangevuld met een verlaging van de vennootschapsbelasting. In ruil zouden socialisten en groenen zoet gehouden worden met een verhoging van allerhande sociale uitkeringen. De omslag in de conjunctuur maakte evenwel dat paars-groen gekneld kwam te zitten tussen haar rooskleurige beloftes en de veel minder fraaie economische realiteit. In plaats van de tering naar de nering te zetten, vond de regering er niets beter op dan de peer mooi in twee te snijden. Alle in het verleden gedane beloftes worden onverkort gehandhaafd, maar nieuwe snoepjes komen er niet. Dat op de gedane beloftes niet beknibbeld wordt, wordt verpakt met het argument dat de uitvoering ervan de economie in deze barre economische tijden zal versterken. Wat er niet bij verteld wordt, is dat die beloftes niet zomaar gehouden kunnen worden. Vooreerst moest de economische groeiprognose voor volgend jaar wat opgevijzeld worden. Secundo werd het geplande overschot op de begroting vervangen door een evenwicht. Een evenwicht dat met een korrel zout moet worden genomen. Het slaat immers niet op de federale begroting, wel op de rekeningen van alle overheden samen. De federale begroting zal ook volgend jaar nog met een tekort kampen. Het is bovendien duidelijk dat in de mate dat de federale begroting dit jaar ontspoort, ook het tekort voor volgend jaar hoger zal liggen dan begroot omdat het vertrekpunt minder gunstig is.Dat geen nieuwe snoepjes werden uitgedeeld, heeft dan weer het voordeel dat er niet echt bespaard moet worden. Er komt wel een lineaire beperking van de uitgavengroei van de departementen met O,5 procent reëel en sommige departementen moeten wat pluimen laten om andere departementen wat meer te kunnen geven. Maar echt structureel wordt er niet gesnoeid, behalve dan in de ziekteverzekering. Althans dat is de bedoeling. Want zoals steeds moet worden afgewacht wat er van de voorgenomen besparingen effectief wordt gerealiseerd. Maar zelfs in het geval de ziekterverzekering er volgend jaar in slaagt binnen het toegekende budget te blijven, blijft de uitgavengroei er onhoudbaar hoog. Andere tijden vergen een ander beleid. Premier Verhofstadt verklaarde gisteren in het federale parlement dat zijn regering de drang, de durf en de creativiteit bezit om de moeilijker tijden op te vangen. Dat blijkt alvast niet uit de federale ontwerpbegroting 2002. De voorbije twee jaar heeft de coalitie volop kunnen profiteren van de hoogconjunctuur en de huid van de beer deels verkocht voor hij geschoten was. Nu de conjunctuur hapert, had de regering de moed moeten hebben om van het beloofde lekkers iets terug te nemen. Het kabinet heeft de kans laten liggen om te bewijzen dat paars-groen meer is dan een coalitie voor de hoogconjunctuur. Stefaan HUYSENTRUYT