Advertentie
Advertentie

Werk en sociale zekerheid, dat kan

De sociale verkiezingen vormen hét centrale en cruciale moment waarop de democratie op de bedrijfsvloer centraal staat. Op dat moment kiezen de werknemers immers hun vertegenwoordigers/sters voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Die vertegenwoordigers/sters zijn de stem van de werknemers/sters in de bedrijven en ondernemingen bij de onderhandelingen met de werkgevers.Die sociale democratie ligt ons zeer nauw aan het hart, te meer omdat de politieke democratie in Europa door de opkomst van extreem rechts steeds meer in het gedrang komt. De sociale democratie, waar het ABVV zo hard voor gestreden heeft, houdt in dat werknemers hun zeg hebben over bijvoorbeeld de veiligheid, de werkgelegenheid, de milieuproblemen, de functieclassificaties in de ondernemingen of daar op zijn minst informatie kunnen over vragen.Door dwangsommen, eenzijdige verzoekschriften en afdankingen van afgevaardigden komt die sociale democratie de jongste tijd echter steeds meer in het gedrang. Reden te over voor het ABVV om erop aan te dringen het wetsvoorstel in verband met syndicale vrijheden, dat onder onze impuls werd ingediend tijdens de twee vorige legislaturen, opnieuw prioritair te laten behandelen door het parlement.Tijdens de vorige sociale verkiezingen stonden 46.000 ABVV-kandidaten op de lijsten. De verkozenen krijgen voor hun mandaat geen enkele financiële vergoeding. 80 procent van de stemgerechtigden ging stemmen. Autochtonen en allochtonen kunnen allemaal, zonder onderscheid, hun stem uitbrengen en zich kandidaat stellen. Dat alles is een uiting van democratie waar de vakbonden terecht fier mogen op zijn.Toch kunnen nog te veel leden niet stemmen bij de sociale verkiezingen, bijvoorbeeld omdat ze in KMOs werken of omdat ze tijdelijk in dienst zijn. Meer dan de helft van de werknemers in de privé-sector werkt inderdaad in bedrijven die minder dan 50 mensen tewerkstellen.Het ABVV ijvert daarom al jaren voor de verlaging van de kiesdrempels, zodat in alle ondernemingen vanaf 20 werknemers een CPBW zou verkozen worden en vanaf 50 werknemers een ondernemingsraad (nu is dat resp. 50 en 100).De gedelegeerden vormen de syndicale eerstehulplijn voor de werknemers, het aanspreekpunt, het gezicht van de werknemersvertegenwoordiging. Er wordt ontzettend veel van hen verwacht. Onze samenleving én de bedrijfswereld worden immers steeds complexer, Europeser en internationaler georiënteerd.De globalisering van de economie, de delocalisaties - ook binnen Europa - stellen meer en meer problemen (Bombardier is daar een triest voorbeeld van). Beslissingen worden bovendien vaak niet meer door de werkgever hier ter plaatse genomen maar door een onzichtbare groep in een ander land. We hebben het meegemaakt met Renault, we zagen het opnieuw met Unilever en IBM.De uitdagingenDe strijd tegen de werkloosheid en de strijd voor de vrijwaring van de syndicale rechten en vrijheden blijven centraal staan en blijven ook in de toekomst dé uitdaging voor het ABVV. Het ABVV wil deze sociale verkiezingen winnen met vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, blanke en gekleurde mensen, om één sterke tegenmacht te vormen. Een tegenmacht die nu al 102 jaar bestaat en die nog steeds steunt op zijn basiswaarden: solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.Die waarden komen ook rechtstreeks en onrechtstreeks terug in de themas die we kozen voor onze campagne. Het zijn themas waarom al onze leden bekommerd zijn, maar die zeker ook niet-leden aanspreken.Het ABVV is een creatieve, inventieve vakbond die concrete voorstellen doet, alternatieven uitwerkt, suggesties voorstelt, verbeteringen doordrukt, eisen realiseert en ideeën lanceert. Het is ook de vakbond die een zeer grondige vormingen organiseert voor zijn gedelegeerden.Onze overkoepelende slogan voor deze sociale verkiezingen werk en sociale zekerheid, dat kan en de zes slogans op onze affiches, benadrukken de basiswaarden en de plannen voor de toekomst.ThemasInspraak, dat kan: omdat we als ABVV onze stem willen laten horen in de ORs en de CPBWs. Dit zijn de organen die de democratie in de ondernemingen garanderen.Gelijkheid, dat kan: omdat mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen, jongeren en ouderen, validen en mindervaliden voor het ABVV allemaal mensen zijn die elk hun specificiteit en eigenheid hebben, maar die allemaal gelijkwaardig zijn.Betere arbeidsvoorwaarden, dat kan: de flexibiliteit die steeds meer geëist wordt door de werkgevers en die doorgevoerd wordt op maat van de bedrijven, kan ook geëist worden op vraag van en op maat van de werknemers.Bedrijfsvervoerplannen, echte volwaardige jobs, vrijwillige deeltijdarbeid (geen opgedrongen), gelijk loon voor gelijk werk het blijven actuele eisen.Korter werken, dat kan: collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van inkomen, in een werkweek van 32 uren in vier dagen blijft volgens het ABVV als doelstelling op lange termijn de beste oplossing voor een betere combinatie arbeid-gezin, voor het behoud van bestaande jobs en voor bijkomende aanwervingen. We willen dat realiseren in stappen.Dat wil niet zeggen dat we tegen individuele oplossingen zouden zijn.Het ABVV werkte daarom met zijn Vrouwenbureau een voorstel uit voor loopbaankrediet: een innoverende eis voor 12 maanden tijdskrediet, goed vergoed en flexibel op te nemen in de loop van het beroepsleven, als een recht voor iedereen en met gewaarborgde terugkeermogelijkheid naar de job.Meer koopkracht, dat kan: dit is een traditionele vakbondseis die echter voor laaggeschoolden, deeltijders, alleenstaanden, oudere werklozen, mindervaliden, chronisch zieken. zeer belangrijk blijft.Voorrang aan de overheidsdiensten, dat kan: het ABVV stond altijd al op de bres voor de publieke sector. Het is al lang niet meer zo dat het aanbod, de prijszetting en de klantgerichtheid van de openbare diensten de vergelijking met de privé niet kunnen doorstaan. We hebben een betaalbare, toegankelijke, universele en openbare dienstverlening nodig.VertrouwenWe hebben de jongste tijd dankzij onze aanhoudende acties en druk verbeteringen kunnen doordrukken. De verhoging van de laagste lonen voor arbeiders en bedienden, de verhoging van de uitkeringen voor schoolverlaters en werklozen, de verbeteringen in de laagste pensioenen, de ruimere belastingvrijstelling van de rentes voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, de verbeteringen voor de werknemers in de social-profitsector, het onder de aandacht brengen van het probleem van stress op het werk zijn een paar voorbeelden van recente realisaties.Maar we zouden het uiteraard graag allemaal sneller en beter zien evolueren. De slagkracht van de vakbond en de reële vertegenwoordigingsfunctie van de werknemers/sters in de bedrijven vormen dus dé inzet van deze sociale verkiezingen.De grote opkomst bij de militantenvergaderingen, in alle gewesten, en de vernieuwing en verjonging van de kandidatenlijsten sterkt ons vertrouwen in de ABVV-militanten en in de goede resultaten van deze verkiezingen. Mia DE VITSAlgemeen secretaris ABVV