Advertentie
Advertentie

Werkgevers kunnen nog moeilijk naast lastenverlaging grijpen

(tijd) - De federale overheid gaf in 1995 bijna 37 miljard frank uit om de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid te verminderen. Dat cijfer kan alleen maar oplopen: in de loop van 1996 werd de lageloonmaatregel uitgebreid, net voor de kerstvakantie gaf de regering het startschot voor nog eens vier nieuwe 'banenplannen'. Alleen ondernemingen met minstens drie personeelsleden, die én iemand aanwerven die minder dan 12 maanden werkloos is, én alleen werknemers in dienst hebben met een brutoloon hoger dan 60.000 frank per maand, én over geen enkele handarbeider beschikken, én geen tewerkstellingsakkoord afsloten, én geen stagiairs in dienst hebben, kunnen straks niet genieten van een aanzienlijke lastenverlaging. Dat kan hoogstens om 2 tot 5 procent van de bedrijven gaan, zo wordt geschat.Het waren er tot voor kort ruim 20, de verschillende tewerkstellingsmaatregelen of andere mogelijkheden om de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid te drukken. Deze federale, gewestelijke of sectorale premies hebben samen meer dan 200 combinatiemogelijkheden. Recent kwamen er nog enkele banenplannen bij. Op Vlaams niveau werd 'Vlaminov' boven de doopvont gehouden, de verlaging van de onroerende voorheffing bij jobcreatie. De federale regering duwde er twee weken geleden nog eens vier nieuwe maatregelen door.